ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Úvod

Ve společnosti NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, která je součástí globální skupiny Covetrus (dále jako „Covetrus“), jsme odhodláni chránit soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů a informací o vás. Ať už jste poskytovateli veterinární péče nebo majiteli zvířat, víme, že soukromí Vašich informací je důležité. Tyto zásady jsou určeny k tomu, aby vám pomohly pochopit, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jak můžete tyto své informace spravovat. V rámci našeho vztahu vystupujeme v některých případech jako správce osobních údajů, tedy osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto zásady mohou doplňovat již poskytnuté informace nebo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám v některých případech již udělili, např. při Vaší registraci jako zákazníka Covetrus. 

Covetrus usiluje o péči o zdraví domácích a hospodářských zvířat a o zlepšení péče a zkušeností všech zúčastněných osob. Informace, které nám poskytnete, nám mimo jiné umožňují upozornit majitele zvířat, pokud například dochází léky, k možnosti upozornění poskytovatelů veterinární péče na nutnost návštěv s jejich zvířaty, nebo k ujištění, že pro vás máme vždy dostatek produktů. Abychom mohli tyto činnosti vyvíjet, shromažďujeme informace několika různými způsoby.

Informace, které nám poskytujete a jejich zdroje

V rámci našeho vzájemného vztahu shromažďujeme informace z různých zdrojů. Např. při vytváření Vašeho uživatelského účtu, při objednávce z internetového obchodu, při chatování se zákaznickým servisem, při hovoru s obchodními či jinými zástupci Covetrus, při používání některého z našich produktů nebo služeb, v rámci registrace k odebírání newsletteru, při účasti na akcích nebo účasti na průzkumech. Informace, které shromažďujeme, zahrnují například jméno majitele zvířete nebo veterináře, či jiných osob, s nimiž máme obchodní vztah, dále identifikační číslo, adresu, jméno zvířete, aktualizace zdravotního stavu zvířat, doručovací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, platební informace a hesla.

Informace, které shromažďujeme při Vašem používání našich produktů a služeb - obecně

Pokud využíváte naše produkty a služby, shromažďujeme informace o tom, jak je využíváte a jak tyto produkty a služby fungují. To může například zahrnovat uživatelská data, data zařízení nebo data pro správu informací o zvířeti v evidenci. Naše produkty, webové stránky a e-maily využívají technologii ke shromažďování informací. Patří sem např. soubory cookies a data zařízení, jako jsou adresy IP, typy operačních systémů a typy prohlížečů při používání našich webových stránek. Pokud nechcete sdílet tyto informace, můžete upravit nastavení v prohlížeči zařízení a některé z nich zakázat (k souborům cookies rovněž viz níže). Sbíráme data také při Vašem používání našich veterinárních produktů, včetně informací v uživatelských účtech.

Můžeme shromáždit informace o tom, jak využíváte naše internetové stránky, příp. jak fungují součásti našeho internetového obchodu. Při Vašem přístupu na naše webové stránky jsou zaslány informace Vaším internetovým prohlížečem Vašeho koncového zařízení na server naší webové stránky a jsou dočasně uloženy v souborech protokolu, tzv. Logfiles. Evidence v souborech Logfiles je bezpodmínečně nutná pro provoz naší webové stránky. Tyto Logfiles obsahují následující údaje: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, datum a čas návštěvy, IP adresa dotazujícího se zařízení, referenční URL (URL původu, ze které přicházíte na naše webové stránky), přenesený objem dat, čas stažení. IP adresy přistupujícího uživatele jsou po ukončení použití vymazány. Údaje v tzv. Logfiles můžeme vyhodnocovat v anonymizované podobě z důvodu, aby bylo možné webové stránky dále zlepšovat a optimalizovat pro uživatele, a také aby bylo možné nalézt a odstranit chyby. Vyhodnocování Logfiles probíhá z důvodu našeho oprávněného zájmu na nabízení naší webové stránky a také z důvodu zajištění stability a bezpečnosti. Mezi další osobní údaje, které můžeme zpracovávat, patří i údaje o Vašich objednávkách, tj. historie objednávek nebo osobní údaje poskytnuté vámi při naší vzájemné komunikaci.

Používání Vašich osobních informací/údajů týkajících se námi dodávaných produktů veterinární péče podléhá Vašemu souhlasu v případech, kdy je to nezbytné podle právních předpisů. Váš udělený souhlas se zpracováním individuálních informací/údajů můžete kdykoliv odvolat např. odhlášením z odebírání informací o produktu.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje - poskytovatelé veterinární péče

U poskytovatelů veterinární zdravotní péče, kteří navštěvují naše webové stránky, platformy, systémy PIMS nebo odebírají produkty nebo stahují aplikace z našich webových stránek, zpracováváme informace a osobní údaje v uživatelských účtech a můžeme přistupovat k osobním údajům, používat a archivovat tyto osobní údaje. Můžeme sdílet Vaše jméno (název kliniky), objem prodeje a odebírané produkty s výrobci a dalšími obchodními partnery, abychom splnili naše smluvní závazky, jako je poskytování informací našim dodavatelům z naší pozice autorizovaného distributora produktů, tedy informace zahrnující osobní údaje, které se týkají našeho obchodního vztahu. Můžeme takové osobní informace předat i pro účely Vašeho marketingového oslovování přímo výrobcem nebo pro účely jiných marketingových aktivit výrobce. V případech, kdy je pro takovou aktivitu nezbytný Váš souhlas, vyžádáme si ho od vás předem. Naše webové stránky, platformy, produkty a aplikace mohou také podléhat dalším podmínkám. 

K tomu navíc:

 • nesdělujeme osobní údaje jakýmkoli jiným subjektům bez Vašeho výslovného souhlasu nebo na základě zákonného důvodu;
 • můžeme sdílet Vaše vlastní údaje přímo s vámi, jakožto s poskytovatelem veterinární zdravotní péče, abyste mohli tyto informace použít k poskytnutí nejlepší možné péče svým zákazníkům;
 • můžeme sdílet datové analýzy založené na anonymizovaných informacích, s výrobci a obchodními partnery, to může například zahrnovat údaje, jako je celkový prodej produktů či léků v určité oblasti nebo procentuální množství zvířat v souvislosti s určitým onemocněním, s cílem identifikovat trendy na trhu a informovat o celkových výsledcích péče o zvířata;
 • spolupracujeme s výrobci na individuálních cílených marketingových programech výrobce; Vaše účast na jakémkoli cíleném marketingovém programu výrobce je dobrovolná, a veškeré Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze s výrobci s Vaším souhlasem.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje – majitelé zvířat

U majitelů zvířat, kteří nakupují od našich odběratelů nebo veterinárních lékařů nebo jiným způsobem využívají naše služby, shromažďujeme údaje, které pomáhají zlepšit uživatelské zkušenosti a pomáhají identifikovat mezery v péči o zvířata. 

Přitom:

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat zákaznický servis, jako je kontrola stavu objednávky nebo spolupráce s veterinářem;
 • nesdělujeme Vaše osobní údaje žádným způsobem, na který se tato politika nevztahuje, aniž bychom nejprve získali svůj souhlas.

Způsob, typy a účely zpracování osobních údajů - všichni uživatelé

Když využíváte naše produkty a služby, můžeme také použít Vaše osobní údaje a informace:

 • za účelem plnění našeho smluvního vztahu zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje (oslovení, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu pro doručení či jinou kontaktní adresu, příp. další osobní údaje poskytnuté na základě plnění našeho smluvního vztahu, např. číslo bankovního účtu, IBAN a BIC, číslo objednávky); v tomto případě je poskytnutí Vašich osobních údajů smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít a následně ji plnit. Právním základem zpracování je plnění smlouvy;
 • v případech plnění smlouvy může docházet i ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zpracování plateb Vašich objednávek. Zde rovněž může docházet k předání Vašich osobních údajů společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb platebních bran a bankám, to vše na základě Vaší podané objednávky;
 • za účelem poskytování služeb a dodání objednávek, tedy plnění našeho smluvního vztahu, můžeme sdílet Vaši doručovací adresu (vč. adresy sídla) a kontaktní osobní údaje s poskytovateli přepravních služeb, jako je Česká pošta, PPL, DPD, Zásilkovna apod.;
 • za účelem registrace a správy Vašeho uživatelského účtu zpracováváme v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje v případech, kdy jste se na základě Vašeho souhlasu registrovali jako registrovaní zákazníci Covetrus. Při registraci se jedná zejména a Vaše oslovení, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště nebo adresu doručování, sídlo, telefonní číslo, heslo, adresu IP při přihlášení, Vaše IČO a DIČ. Takto poskytnuté osobní údaje umožňují jednodušší nakupování, neboť jste nám jako uživatel známi. Můžete kdykoliv požádat o zrušení Vašeho uživatelského účtu. Osobní údaje poskytnuté při registraci zpracujeme pouze na základě Vašeho souhlasu. Při správě Vašeho uživatelského účtu je právním základem zpracování oprávněný zájem na lepším kontaktu se zákazníky a při realizaci Vašich objednávek na základě údajů z uživatelského účtu je právním základem plnění smlouvy;
 • můžeme sdílet nutné informace se třetími stranami, které poskytují Covetrus e-mailová řešení, služby hostování v cloudu, zpracování plateb, podporu a údržbu webových stránek a případně právní, regulační nebo auditorské služby;
 • aby bylo možné udržovat a zlepšovat naše produkty a služby, například pokud víme, které části našich webových stránek často vedou k volání od zákazníků požadujících vysvětlení, pomáhá nám to vědět, jak zlepšit design našich stránek, proto můžeme provádět analýzu takového chování např. prostřednictvím služby Google Analytics (viz také níže) či jiných služeb; zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno buď na základě Vašeho souhlasu, případně na základě našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu;
 • za účelem vývoje nových produktů a služeb, například sledování počtu požadavků na dodání dalších produktů nám umožňuje vyvinout aplikace, které usnadní práci s našimi odběrateli a plníme tak náš oprávněný zájem na udržení a zlepšení našeho obchodního vztahu;
 • za účelem personalizování našeho vztahu, např. při hodnocení Vaší spokojenosti s nakupováním právním základem zpracování je zejména oprávněný zájem na možnosti komunikovat se svými zákazníky a prohlubovat jejich obchodní vztah; k personalizování našeho vztahu můžeme využít i Vaše preference (ve vztahu ke zboží, druhu zboží apod.) nebo demografické údaje (pohlaví, věk). Při sběru dat o Vašich nákupech zboží a služeb může dojít i k profilování. Profilováním se rozumí forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu, resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu; automatizované rozhodování ve smyslu GDPR není používáno.
 • za účelem zasílání obchodních sdělení ve formě nabídek produktů a služeb a za účelem nabídky našeho zboží, včetně vedení marketingových akcí a zasílání reklamy, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu, abychom vás informovali o nových produktech, službách či jiných akcích či činnostech, a to vč. oslovování s nabídkou využívání těchto produktů, služeb či jiných akcí. Jedná se v tomto případě o zpracování zejména Vašeho oslovení, jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, případně rovněž Vaší IP adresy. Obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu, poté Vám již nebudeme moci obchodní sdělení zasílat. Právním základem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem nás, jako správce, na přímém marketingu. V případech, kdy jste doposud nebyli našimi zákazníky, vyžádáme si pro tyto účely zpracování Vašich osobních údajů Váš výslovný souhlas. Naše obchodní sdělení mohou být i personalizována, a to na základě informací, které jste nám poskytli.

Za účelem zasílání obchodních sdělení a vedení marketingových akcí, včetně zasílání obchodních sdělení ve formě nabídek produktů a služeb a zasílání reklamy, můžeme předat Vaše osobní údaje i smluvně pověřenému subjektu/zpracovateli, který nám tyto služby poskytuje jako externí zpracovatel. Jedná se v současné době o službu Mailchimp a Smartmailing, což jsou online služby, které uživatelům umožňují jednak odesílat newslettery, jednak je také navrhnout. K tomu doplňujeme, že tito zpracovatelé zajišťují bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů (srov. https://mailchimp.com/legal/privacy/https://www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/).

 • za účelem dodržování právních předpisů, např. vedeme záznamy o dodaných produktech či léčivech a můžeme sdílet Vaše osobní údaje se státními úřady, to vše však vždy jen podle předpisů. To může zahrnovat poskytnutí požadovaných osobních informací v souvislosti s povinným zveřejňováním zákonných předepsaných látek státním regulačním úřadům; můžeme sdílet Vaše osobní údaje, abychom vyhověli požadavkům úřadů, případně v rámci obhajoby nebo uplatňování našich zákonných práv nebo nároků. Pokud jsme takto povinni sdílet Vaše informace, pokusíme se vás v konkrétním případě informovat, pokud by takové oznámení neporušilo zákon nebo závazné rozhodnutí;
 • v případě převodu závodu nebo jiné korporátní změny; pokud je Covetrus zapojen do prodeje aktiv, fúze, akvizice, převodu závodu nebo jiné změny kontroly, můžeme Vaše informace sdílet s ostatními zúčastněnými subjekty. Budeme požadovat, aby každý takový (nástupnický) podnikatelský subjekt tyto zásady ochrany osobních údajů dodržoval a budeme vás informovat o všech případných změnách, které by mohly ovlivnit Vaše informace. V případě převodu závodu, pokud není zákonem jinak požadováno nebo umožněno, můžete požádat o vymazání svých informací z našich záznamů;
 • někdy Covetrus spolupracuje s dalšími zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli; pokud náš závazek zahrnuje předávání osobních údajů, Covetrus vyžaduje, aby zpracovatel tyto údaje zpracoval v souladu s právními předpisy a v souladu s těmito zásadami; dohoda o ochraně osobních údajů je uzavřena vždy před předáním jakýchkoli osobních údajů. Váš výslovný souhlas k předávání osobních údajů je vyžadován, pokud to zákon vyžaduje.

Správa dat

 • Webové stránky. Soukromí Vašich informací můžete upravit a spravovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím uživatelského účtu, což vám umožní odhlásit se z určitých funkcí, které nabízíme. Úpravou nastavení zařízení nebo prohlížeče můžete spravovat informace úpravou svého osobního profilu, předplatného, ​​souborů cookies a služeb určování polohy.
 • E-mailem. Můžete kdykoliv odhlásit odebírání newsletteru nebo jiných marketingových informací prostřednictvím odkazů v e-mailech, které od nás obdržíte. Každý e-mail, který od nás obdržíte, vám umožní odhlásit se z přijímání budoucích e-mailů.
 • Produkty. Veškeré zasílání informací o produktech a nabízení produktů je podmíněno buď souhlasem uživatele nebo předchozím obchodním vztahem s námi. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Kontaktujte nás. Pokud chcete změnit nebo aktualizovat své osobní údaje nebo získat jakékoliv další informace o zpracování osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat také na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Při prohlížení našich webových stránek se do Vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě tzv. datových souborů cookies (malé textové soubory „cookies“). V rámci fungování těchto souborů cookies se do nich ukládají údaje o tom, jakým způsobem stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Důvodem využívání cookies je tak zejména usnadnění používání našich webových stránek a rovněž i zobrazování personalizovaného obsahu a nabídky. 

Ukládání některých souborů cookies můžete zabránit a již existující cookies můžete smazat prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud však budou cookies neaktivní, nebude možné využívat všechny prvky naší webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Cookies obecně dále dělíme na cookies první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Cookies třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na krátkodobé (session cookie) – vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies). Můžete je také ručně odstranit.

 • Cookies, které ukládá naše doména:

Funkční cookies - Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si Vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jsou nezbytné k tomu, aby web správně fungoval, takže není možné je vypnout.

Preferenční cookies - Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jsou nezbytné k tomu, aby web správně fungoval, takže není možné je vypnout.

Analytické cookies - Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak webovou stránku používáte, které stránky jste navštívili a na které odkazy jste klikli. Všechna data jsou anonymizována a nelze je použít k Vaší identifikaci.

Marketingové cookies - Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby pro vás byly reklamní zprávy relevantnější. Zabraňují neustálému opakování stejné reklamy, zajišťují správné zobrazení reklam inzerentů a v některých případech vybírají reklamy podle vašich zájmů.

 • Cookies třetích stran – cizích domén:

Během doby prohlížení našich webových stránek mohou být zasílány cookies přímo z těchto stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými subjekty (cizí cookies, cookies třetích stran). Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby odlišných subjektů a vkládají je na navštívené stránky. Existence těchto cookies znamená přenos cookies tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami. Všechny informace, které shromáždí třetí strany, budou odpovídat zásadám ochrany našeho webu a zásadám ochrany informací těchto subjektů. 

GOOGLE ANALYTICS

Využíváme na našich internetových stránkách některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), pro analýzu návštěvnosti našich internetových stránek. Jedná se o cizí cookies (cookies třetích stran), které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookies). Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. 

Analytické cookies Google Analytics se používají ke shromažďování informací, které nám pomáhají zjišťovat, jakým způsobem návštěvníci využívají naše stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je však IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně zejména sestavil statistické přehledy o využití webových stránek. Nevyužíváme ale tento nástroj k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků našich webových stránek. Naše webové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. IP adresy nejsou přiřazovány k žádným jiným údajům, které Google vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookies nástrojích Google Analytics naleznete na webových stránkách Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631.

Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči. Současně uvádíme, že jestliže si nepřejete, aby byly Vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

 • Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
Název cookie Vydavatel Typ Trvanlivost Popis a účel
PHPSESSID nezbytně nutné po dobu relace Zachování stavu uživatelské relace v požadavcích na stránku.
nette-samesite nezbytně nutné 60 dní Je možné rozpoznat, co vedlo k načtení stránky (prokliknutí odkazu na jiném webu, odeslání formuláře, načtení uvnitř iframe, pomocí JavaScriptu atd).
ads/ga-audiences Google marketingové po dobu využívání služby Remarketing, tj. cílení internetové reklamy.
GA4-G-XZEX39Z6NB Google analytické neurčito nebo do odmítnutí Google Analytics, tj. analýza návštěnovsti a používání webu

Další využívané služby 

 • Reklama na internetu

Využíváme Vaše osobní údaje pro personalizovanou reklamu. Reklamní nabídky vám jsou proto prezentovány cíleně. Využíváme reklamy na sociálních sítích (Facebook Ads, Instagram Ads) a reklamní plochy, které jsou zprostředkovány společností Google, například Google Ads (Google), Sklik (Seznam). 

Facebook (Facebook, Instagram):

Informace o reklamách na Facebooku: https://www.facebook.com/about/ads/.

Nastavení reklam pro Facebook:

https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

Ochrana soukromí Google (reklamní síť Google, vyhledávání Google): 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz

Nastavení reklam pro Google naleznete zde: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Display & Video 360: Při provozu naší webové stránky rovněž používáme nástroj Display & Video 360 od společnosti Google, který zaznamenává data pro účely analýzy, marketingu a optimalizace. Tímto je docíleno zlepšení našich marketingových opatření a našich webových stránek. Zaznamenaná data využívá Display & Video 360 k tomu, aby byly propojeny reklamní kontakty a kliknutí na reklamní inzerci s následným využitím našich webových stránek. Lze tak rozpoznat, zda návštěvníci webu, kteří shlédli naše reklamy, navštěvují naše webové stránky a zajímají je naše produkty, případně které produkty je zaujaly. Tím lze docílit efektivnější reklamy. Uložená data rovněž lze použít k distribuci reklamy na základě Vašeho zájmu o produkty či zboží (např. dle zobrazení). K zaznamenávání informací jsou použity pseudonymy online identifikačních čísel (např. ID souborů Cookie nebo IP adres). Žádná jednoznačně identifikovatelná data související s uživatelem nejsou ukládána. Všechna používaná ID slouží výlučně k identifikaci Vašeho koncového zařízení a internetového prohlížeče. Bez souhlasu nepoužíváme zaznamenaná data k tomu, abychom vás osobně identifikovali jako uživatele našich webových stránek.

Společnost Google může u svých registrovaných uživatelů spojit návštěvu webové stránky s registrovanými daty. Zde je popis: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=cs.

Sklikje systém společnosti Seznam.cz, IČO: 26168685, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Užívá soubory cookies. Návštěvník navštěvující naše stránky přes reklamu Sklik je tedy rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie. Uživatel našich stránek musí souhlasit s použitím tohoto systému prostřednictvím souhlasu s příslušnými cookies. Služba rovněž umožňuje ukazovat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby, reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz.

 • Použití zásuvných modulů pro Facebook

Naše webové stránky používají zásuvné moduly sociální sítě Facebook. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu:https://www.facebook.com/policy.php. Seznam pluginů naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud přejdete na stránku, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá společnost Facebook informace, že Váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny z Vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Facebook, bude Facebook schopen přímo spojit Vaši návštěvu s Vaším profilem na Facebooku. Pokud použijete zásuvný modul, např. tím, že napíšete komentář, budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace mohou být zveřejněny ve Vašem profilu na Facebooku a budou zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku. Nemáme žádný vliv na obsah zásuvných modulů a zprostředkování informací, k tomu je možné prostudovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook přímo spojovala Váš profil na Facebooku s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek, je nutné se, abyste se odhlásili z Facebooku dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Facebook načteny, když použijete doplňky pro Váš prohlížeč. Pokud se u výše popsaných dat jedná o osobní údaje, je právním základem pro jejich zpracování čl. 6 odst. 1, první pododstavec, písm. f) GDPR.

 • Google Tag Manager

Používáme rovněž Google Tag Manager („GTM“) pro sledování a analýzu a spouštění funkcí webových stránek. GTM však neshromažďuje osobní údaje. Jde o elektronický nástroj, který automaticky aktualizuje fragmenty kódů, které shromažďují citlivé informace. Tato data však GTM nepoužívá. I pokud z Vaší strany dojde k nepovolení cookies nebo deaktivaci měření relace na základě URL, zůstanou kódy spravované nástrojem GTM aktivované. Pokud dojde k ukládání cookies nástrojem GTM, dojde k tomu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace najdete na https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Jak chráníme Vaše data - technická opatření

Bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Implementovali jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. V rámci našeho úsilí o ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:

 • požadavek na heslo při přístupu k Vašim osobním informacím;
 • používání firewall pro ochranu informací uložených na našich serverech;
 • využití šifrování při přenosu osobních informací na naše servery;
 • omezení počtu pracovníků, kteří mají potenciální přístup k osobním údajům; a
 • pravidelné zálohování systémů na ochranu integrity osobních informací a údajů.

Existuje vždy určité riziko, že neautorizovaná třetí strana prolomí naše bezpečnostní systémy. V případě narušení bezpečnosti Vašich osobních údajů Vás budeme informovat. Takové oznámení by zahrnovalo popis události, jaké informace byly prolomeny, co Covetrus dělá a koho by měla dotčená osoba kontaktovat s dalšími otázkami.

Ochrana soukromí dětí

Covetrus vědomě neprodává produkty, nevyžaduje a nezpracovává osobní údaje dětí, tj. osob mladších 18 let, bez souhlasu rodičů. Zjistíme-li, že dítě mladší 18 let nám předložilo informace bez souhlasu rodičů, přijmeme veškerá přiměřená opatření k jeho odstranění z našich databází a nepoužijeme tyto informace k žádným účelům (s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k ochraně dítěte nebo jiných osob). Pokud se dozvíte o jakýchkoli osobních údajích, které jsme získali od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaše práva

Dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Transparentnost a právo na informace. Poskytujeme upozornění o tom, jakým způsobem v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme Vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí také v konkrétních případech zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti, o čemž svědčí i tyto zásady.
 • Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a výmaz. Poskytujeme subjektům osobních údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme vás blíže informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování a odvolat souhlas. Dále můžete kdykoli zrušit jakoukoli marketingovou komunikaci s naší společností. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

Právo vznést námitku rovněž znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud zde neexistují závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

 • Právo na přenositelnost dat. Na základě Vaší konkrétní situace vám poskytujeme právo získat a opětovně použít osobní údaje napříč různými službami, včetně přenosu osobních údajů na jiného správce dat nebo na důvěryhodnou třetí stranu.
 • Změny účelů zpracování a výslovný souhlas. Máte možnost vyjádřit svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů pro nové a jiné účely, než pro které jste původně svůj souhlas udělili. Příp. vás budeme informovat o právním základu nového zpracování v případech, kde bude nutné získat Váš výslovný souhlas. Datum, které vidíte v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bude obsahovat poslední datum aktualizace zásad.

>Mezinárodní přenos dat

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku, Brazílii, Austrálii nebo na Novém Zélandu nebo pokud komunikujete s našimi webovými stránkami nebo nám poskytnete osobní údaje, pak Vaše osobní údaje mohou být převedeny do Spojených států, ale pouze do naší firemní struktury - tj. do společnosti Covetrus Inc., 7 Custom House Street, Portland, ME 04101, vše za účelem plnění smlouvy, vč. zpracování reklamací výrobků a za účelem analýzy ekonomické výkonnosti Covetrus v rámci podnikové struktury. Upozorňujeme, že Spojené státy americké nejsou na seznamu zemí, které Evropská komise považuje za dostatečné pro ochranu osobních údajů. Poskytujeme však odpovídající záruky pro Vaše data v USA a byla přijata konzistentní bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů. Vaše údaje přenášíme pouze na základě standardních smluvních ustanovení, jako jsou ta, která jsou stanovena v GDPR.

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že v případech, kdy obchodní partner Covetrus (dodavatel zboží) sídlí nebo působí ve Švýcarsku, mohou být Vaše kontaktní osobní údaje převedeny také do Švýcarska, ale pouze v případech, kdy se jedná o Vaše nákupy týkající se takového dodavatele. Rozhodnutím Komise ze dne 26. července 2000, které bylo přijato na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES o přiměřené ochraně osobních údajů ve Švýcarsku, bylo Švýcarsko uznáno jako země, která poskytuje úroveň ochrany osobních údajů odpovídajíc ochraně osobních údajů v EU.

O těchto zásadách

Čas od času tyto zásady přezkoumáváme a můžeme je revidovat, protože přidáváme nové funkce a služby. Níže uvádíme datum, kdy byly na této stránce zveřejněny poslední změny. Pokud aktualizujeme zásady ochrany osobních údajů s významnými změnami, dáme vám vědět, například umístěním poznámky na našich webových stránkách. Pravidla pravidelně kontrolujte, a to zejména dříve, než nám poskytnete jakékoli informace.

Tyto zásady se týkají návštěvníků webových stránek, poskytovatelů veterinární zdravotní péče, majitelů zvířat, uživatelů aplikací a produktů a dalších zákazníků globální skupiny společností Covetrus. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné společnosti, které inzerují naše služby, ani na služby nabízené jinými společnostmi, včetně těch, které mohou být spojeny s našimi službami.

Jak nás kontaktovat s dotazy

Jak jsme již uváděli výše, jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

 • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení z našich komerčních e-mailů – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.
 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajůna výše uvedených mailových adresách.
 • Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zásady aktualizovány 1.1.2022 v Brně